Zkratky předmětů:
ČJ český jazyk
MA matematika
PRV prvouka
PŘ přírodověda
VL vlastivěda
AJ anglický jazyk
VV výtvarná výchova
PČ pracovní činnosti
HV hudební výchova
TV tělesná výchova