Identifikační údaje

Název školy:                    Základní škola a mateřská škola Hřivínův Újezd, okres Zlín

Zřizovatel:                       Obec Hřivínův Újezd, okres Zlín

Právní forma školy:          Příspěvková organizace

IČO školy:                        75023008

Adresa:                            Hřivínův Újezd 68, 763 07

Ředitelka školy:                Mgr. Miroslava Štěpaníková

Kontakt:                           Tel.: 577996447 (ZŠ), 577996044 (MŠ, ŠJ)

                                         E-mail: zshu@zlinedu.cz


Školní rok 2018/19

ZŠ    Počet tříd: 3                I. tř. (1. roč.)

                                           II. tř. (2. a 4. roč.)

                                           III. tř. (3. a 5. roč.) 

        Počet žáků:                 42

        Vzdělávací program:    ŠVP ZV„Škola pro děti – Škola pro život“

ŠD    Počet oddělení:           1      

        Počet účastníků:           28

        Vzdělávací program:     ŠVP ŠD „Jaro, léto, podzim, zima – v družině je nám vždy prima!

MŠ    Počet tříd:                    2      

        Počet dětí:                    31

        Vzdělávací program:     ŠVP PV „Putování se sluníčkem aneb jen si děti všimněte, co je

                                             krásy na světě“

 

          Vzdělávací programy ZŠ, MŠ i ŠD, stejně jako Školní řád, Řád školní družiny a jiné

          dokumenty školy jsou k nahlédnutí k dispozici přímo ve škole.

Učitelé

ZŠ     Mgr. Miroslava Štěpaníková -  ředitelka školy, tř. uč. III. třídy

         Mgr. Veronika Boháčková - tř. uč. I. třídy

         Mgr. Zuzana Hrňáková - tř. uč. II. třídy

         Mgr. Jana Hanáčková - učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

         Simona Suchánková - asistentka pedagoga

MŠ    Bc. Alena Vojkůvková – učitelka pověřená řízením mateřské školy

         Alexandra Hilnerová - učitelka

         Bc. Kateřina Šerá - učitelka

 

Nepovinný předmět

ZŠ     Náboženství - ved. Jitka Jahodová (1., 4., 5. ročník)
         Náboženství - ved. P. Antonín Ptáček (2., 3. ročník)

         

Zájmová činnost - kroužky

Činnost kroužků pro školní rok 2019/20 bude upřesněna v průběhu měsíce září 2019.

ZŠ     Aerobik

         Skřivánek

         Pohybové hry

         Hra na hudební nástroj (ZUŠ Morava)

MŠ    Anglický jazyk

         Pískání jen tak

         Logopedie

 

Spolupracující organizace

Obecní úřad Hřivínův Újezd

Obecní úřad Kaňovice

Školská rada

Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor školství

Magistrát města Zlína – Odbor školství

Česká školní inspekce

Pedagogicko psychologická poradna Zlín

Centrum prevence Zlín

Centrum dopravní výchovy Malenovice

ZHS Zlínského kraje

Policie ČR – odd. Luhačovice

ZŠ Luhačovice a okolní školy

ZUŠ Morava

Místní zájmové organizace a další zainteresované instituce

 

Projekty a tradiční akce

Den otevřených dveří

Návštěva obecní knihovny v Hřivínově Újezdě

Zájezd na Slovácké slavnosti vína do Uherského Hradiště

Sběr papíru

Drakiáda

Dýňobraní

Martinské hody

Vánoční dílny

Vystoupení na rozsvěcování obecního vánočního stromu v Hřivínově Újezdě

Vánoční jarmark

Mikulášská besídka

Vystoupení na setkání s důchodci v Hřivínově Újezdě i v Kaňovicích

Vystoupení na vítání občánků

Vánoční pečení dětí z MŠ a žáků ZŠ

Vánoční besídka pro rodiče

Vánoční besídka pro žáky ZŠ

Vánoční besídka pro děti z MŠ

Karneval pro děti z MŠ a žáky ZŠ v Kaňovicích

Účast ve fašankovém průvodu

Velikonoční dílny

Vynášení Mařeny v Hřivínově Újezdě i v Kaňovicích

Soutěž o nejzdravější svačinku

Plavecký výcvik v Luhačovicích

Vystoupení ke Dni matek

Výchovný koncert FBM Zlín

Divadelní představení pro žáky 1. - 5. ročníku

Divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 1. - 5. ročníku

Orientační závod

Školní výlet

Vystoupení na Den obce Hřivínův Újezd

Kurzy dopravní výchovy – Mladý cyklista

Projektové dny – ekologie, rodný kraj, lidové tradice

Besedy s odborníky na různá témata (Dospívání, Požární ochrana, Krizové situace aj.)

Účast na soutežích – recitační, pěvecké, výtvarné, matematické – Cvrček, Klokánek, přírodovědecké a společenské

Návštěvy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Městské knihovny v Luhačovicích, MJVM ve Zlíně, v Luhačovicích

Zájmová činnost – zájmové kroužky rozličného zaměření

Dlouhodobé projekty - Mléko do škol, Ovoce do škol, Zdravá 5

 

Ostatní
V naší škole – ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd, okres Zlín – byl MŠMT ČR schválen projekt s názvem „Škola pro budoucnost“ v rámci republikového projektu „EU peníze školám“. Finanční hodnota projektu činila 419 699 Kč. Jeho realizace byla zahájena 1. 9. 2011, ukončena byla 9. 5. 2014. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace. Tyto získané prostředky škola využila na další modernizaci výuky a materiálového vybavení školy. 

Základní škola a mateřská škola Hřivínův Újezd, okres Zlín v rámci své účasti v projektu "EU peníze školám" vytvořila DUM - digitální učební materiály, které jsou na požádání k dispozici zájemcům na ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd, okres Zlín.