Vnitřní řád ŠJ pro ZŠ

03.09.2018 22:36

Všeobecné informace:

Základní škola nabízí žákům možnost školního stravování formou teplých obědů ve vlastní jídelně s vývařovnou. Jídlo je dotované státem. Žák platí jen za suroviny. Vaří se zdravě dle zásad zdravé výživy. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně.

Onemocní-li žák během vyučování, má nárok na oběd. Vyzvedne jej mezi 11:00 a 12:00 hod. (vedlejším vchodem do kuchyně), do vlastních nádob. Zařízení školního stravování odpovídá za nezávadnost pokrmu nejdéle do 15 minut od výdeje.

Na škole je zaveden pitný režim - nápoj s mírně nebo vůbec neslazenou pitnou vodou. Je k dispozici celý den.

Přihlašování a odhlašování strávníků:

V den nástupu do ZŠ dostanou noví žáci přihlášku ke stravování. Podepsáním této přihlášky rodiče zároveň potvrzují, že byli seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny (informuje učitel).

Stravné vypočítává vedoucí ŠJ na základě docházky, na kterou žáky denně zapisuje vyučující učitel do 7:30 hod.

Oběd se může odhlásit nejpozději do 9 hod.

Platba:

Stravné se platí za každý uplynulý měsíc zpětně, a to do 12. kalendářního dne následujícího měsíce. Žákům je vypočtena úhrada za stravné a předána učitelem písemnou formou.

Máme výjimku v placení: Za červen se platí v poslední pracovní týden v červnu.

Cena stravného a další informace jsou uvedeny na nástěnce.

Platí se v pracovní dny hotově u vedoucí ŠJ na jídelně od 6:30 do 8:00 hod., dále od 13:00 do 14:00 hod.

Po dobu nepřítomnosti vedoucí ŠJ zastupuje kuchařka ŠJ. Platba se stvrzuje podpisem (příjmový doklad na vyžádání).

Během výdeje stravy je vstup do jídelny zakázán z hygienických důvodů.

V případě včasného neuhrazení stravného bude vedoucí ŠJ postupovat následovně: Po 12. dni následujícícho měsíce vyvěsí neplatiče na nástěnce. Dále pak vyrozumí telefonicky zákonné zástupce. Pokud neuhradí stravné ani do 15. dne dalšího měsíce, vyvodí důsledky ředitel školy.

 

Vedoucí ŠJ:          Ludmila Pospíšilová

Ředitelka školy:   Mgr. Miroslava Štěpaníková

Aktualizováno:    3. 9. 2018