Školní docházka, komunikace s ped. pracovníky školy, zájmové kroužky a jednorázové akce školy, pitný režim školy, poplatky

26.08.2013 21:05

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás některé základní informace, týkající se provozu školy.

Školní docházka

Žáci školy jsou povinni chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se všech činností školy, které jsou součástí výchovně-vzdělávacího působení školy. Docházka žáků do nepovinného předmětu (náboženství) se zapsáním žáka stává pro něho povinnou.

Školní budova je otevřena pro vstup žáků od 6.45 hod. Žáci přicházejí do školy tak, aby v 7.30 hod. byli na svých místech připraveni na výuku. Cesta žáků do školy a ze školy není součástí vyučování. Za bezpečnost žáků škola v této době neodpovídá.

Školní prostory nesmí žáci během výuky bez dovolení ped. pracovníků školy opustit (ani v době tzv. volné hodiny).

Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. Není dovoleno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost dítěte neby by nějakým způsobem narušovaly běžnou vzdělávací práci ve škole. Stejně tak je nežádoucí přinášet do školy bezdůvodně větší částky peněz či cenné věci. Mobilní telefony mohou žáci při pobytu ve škole používat pouze s vědomím ped. pracovníků školy. V době výuky mají žáci mobilní telefony vypnuty. Pedagogičtí pracovníci neručí za ztrátu či poškození cenných věcí (mobilní telefon, hračky, šperky...), které si děti o své vůli přinesou do školy. Všechny osobní věci, školní pomůcky a potřeby, které žáci ve škole užívají, musí být označeny.

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou pro překážku předem známou, požádají rodiče o jeho uvolnění. Jinak rodiče oznámí příčinu žákovy nepřítomnosti ve škole bez zbytečného odkladu, obvykle písemnou omluvenkou nebo lze omluvit žáka i telefonicky.

Komunikace s pedagogickými pracovníky školy

Rodiče dostávají průběžně informace o výsledcích školní práce svého dítěte formou klasifikace či písemných vyjádření vyučujících v žákovských knížkách nebo souhrnně za určité období na třídních schůzkách. V případě potřeby lze kdykoliv požádat o konzultaci nebo se kontaktovat telefonicky s jednotlivými ped. pracovníky školy v čase mimo vyučovací hodiny.

Zájmové kroužky a jednorázové akce školy

Škola se v rámci svých možností, při daném počtu žáků a s přihlédnutím k jejich zájmům snaží nabídnout dětem činnost v zájmových kroužcích. Pro žáky je, s vyjímkou výuky angličtiny, účast v těchto kroužcích bezplatná.

Škola bude také nadále pro žáky zajišťovat různé jednorázové akce vzdělávacího, kulturního, sportovního a zábavního charakteru. Jejich množství budeme regulovat s ohledem na finanční možnosti školy i rodičů.

Pitný režim školy

V době od 7.00 hod. do 15.30 hod. jsou ve škole žákům k dispozici nápoje - čaj, ovocné šťávy, kojenecká voda.

Ovoce pro žáky školy

Škola je zapojená do programu "Ovoce do škol", tento program zajišťuje pravidelné, bezplatné dodávky ovoce a výrobků z ovoce pro žáky základní školy.

Poplatky

Školní družina: 1 žák/měsíc - 50 Kč

Oběd ve školní jídelně: strávníci 7 - 10 let -20 Kč
                                     strávníci 11 - 14 let - 21 Kč

Nápoje: 1 žák/měsíc - 20 Kč

 

Hřivínův Újezd 2. 9. 2013

                                                              Mgr. V. Zásměta, ředitel školy