Srdečně zveme rodiče dětí z MŠ na 2. setkání z cyklu

besed s odborníky, tentokrát na téma Logopedická

prevence v předškolním věku - praktické tipy a náměty,

které povede speciální pedagožka Mgr. Lenka Fišerová.

Setkání proběhne v úterý 20. listopadu 2018,

v době od 16.00 hod. ve třídě Berušek.

 

 

Základní škola a mateřská škola Hřivínův Újezd, okres Zlín

 

Škola se skládá ze:

 • základní školy se dvěma třídami, v nichž probíhá výuka ve spojených ročnících,
 • mateřské školy taktéž se dvěma třídami,
 • školní družiny s jedním oddělením
 • a školní jídelny.
   

Škola nabízí:

 • citlivý přístup k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku
 • moderní, interaktivní a pestrou výuku žáků od 1. do 4. ročníku ZŠ v příjemném rodinném prostředí s malým počtem žáků ve třídě, který umožňuje maximální individuální přístup učitele ke každému žákovi
 • možnost navštěvovat školní družinu pro žáky ZŠ
 • kvalitní přípravu na přestup do 5. ročníku ZŠ na jinou školu
 • volnočasové aktivity jak pro děti z MŠ:
                                          angličtinu,
                                          hru na flétničku,
                                          logopedickou péči,
                                          zájmové tvořivé aktivity,
                                          folklorní kroužek
                                          dramatický kroužek...,
 • tak i pro žáky ZŠ:
                          hru na hudební nástroje - ZUŠ Morava,
                          angličtinu,
                          aerobik,
                          šikovné ruce,
                          kroužek s folklorním zaměřením...
 • výuku náboženství pro žáky 1. - 4. ročníku
 • výuku plavání pro děti z MŠ a žáky ZŠ
 • výuku dopravní výchovy zakončenou zkouškou mladého cyklisty
 • školní akce pro děti z MŠ, žáky ZŠ a jejich rodiče (dýňobraní, vánoční a velikonoční dílny, karneval, Mikulášská besídka, vánoční besídka...)
 • školní akce pro děti a žáky (vánoční pečení, přírodovědné vycházky, tematickou výuku, didaktické hry a soutěže, projektové vyučování...)
 • aktivní účast na společenském dění v obcích Hřivínův Újezd a Kaňovice
 • možnost uplatnění individuálních schopností žáků v soutěžích (recitační, matematické...)
 • návštěvu divadelních představení, výchovných koncertů, výstav, místní i městské knihovny
 • besedy s odborníky
 • školní výlety